Miljöpolicy för Fria Skog

Fria Skog AB skall som producent eller förmedlare av skoglig råvara, skoglig rådgivare
och skogliga entreprenadtjänster verka för att verksamheten bedrivs på ett så
skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

 

Vår policy

Friaskog AB skall som producent eller förmedlare av skoglig råvara, skoglig rådgivare och skogliga entreprenadtjänster  verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa Sv. PEFC´s -krav och intentioner. Friaskog AB köper inte virke från nyckelbiotoper eller oacceptabla källor såsom virke som avverkats i konflikt med lag eller mänskliga rättigheter, som förstör höga bevarandevärden, bidrar till avskogning eller har sitt ursprung i genetiskt modifierat föryngringsmaterial. Vidare tas särskild hänsyn avseende renskötande samers grundläggande tillgång till bete för sina renar.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Friaskog AB skall aktivt verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Spårbarhetscertifikat 2018 - 2023

Revisionsrapport

Skogsbrukscertifikat 2018 - 2023

Vårt arbete

För att fullgöra våra åtaganden gentemot anställda arbetar vi aktivt för att:

 • Den verksamhet som har betydelse för svensk PEFC certifiering bedrivs så att gällande lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden efterlevs likväl som att andra relevanta internationella direktiv som Sverige förbundit sig att efterleva respekteras.
   
 • Använda sådana underentreprenörer som betalat lagstadgade avgifter och skatter. För såväl egna anställda som anställda hos underentreprenörer skall anställnings och arbetsförhållanden följa gällande lagstiftning och kollektivavtal.
   
 • Verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis.
   
 • Ge personalen utvecklingsmöjligheter.
   
 • Rekrytera personal som har en god grundkompetens för fortsatt lärande i skogsbranschen. För korttidsanställda skall eventuella luckor i utbildningsnivå kompenseras med särskild utbildning och arbetsledning.
   
 • Arbeta med systematisk kompetensutveckling.

 

Miljöarbete

Prosilva – För skogen

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten

och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Fria Skog AB ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering.

Kontakta Fria Skog eller besök Prosilvas hemsida (www.skogscertifiering.se) om du vill veta mer om företaget Prosilva, vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!